Import danych do kartoteki

« Wyszukiwanie pacjentówEksport kartoteki do pliku »

Przechodząc na zakładkę Import otrzymujemy widok opcji importu danych zewnętrznych do kartoteki pacjentów.

Image

Używając przycisku obok ścieżki Plik do importu danych, należy odszukać i wybrać plik, zawierający wczytywane do kartoteki dane osobowe pacjentów.

Image

Po wczytaniu wskazanego pliku listy Przekierowanie pól oraz Podgląd importowanych danych zostaną wypełnione. Należy wtedy dokonać przekierowania pól, czyli przyporządkowania poszczególnym polom kartoteki właściwych danych. W praktyce oznacza to wybór właściwej pozycji z rozwijanej listy w kolumnie Pole docelowe tak, aby rodzaj danych był zgodny wartością w kolumnie Pole źródłowe. Należy w ten sposób powiązać wszystkie pola na liście Przekierowanie pól. Jeśli jakieś pole docelowe nie ma odzwierciedlenia w polu źródłowym, należy je wykluczyć poprzez wybór pozycji "(nie powiązane)". Podobnie można postąpić, gdy nie ma potrzeby importować pewnych dodatkowych, nie wykorzystywanych w programie pól (np. adres internetowy, fax itd.). Pomocnym narzędziem może się tu okazać uruchamiany przyciskiem Wyczyść reset powiązań, po którym można "na świeżo" zdefiniować powiązania.

Image

Po dokonaniu przekierowania pól należy sprawdzić, czy jest ono właściwe. W tym celu wystarczy kliknąć w listę Podgląd importowanych danych (co spowoduje jej odświeżenie) i ocenić, czy zawarte w niej dane odpowiadają właściwym kolumnom.

Image

Gdy wszystko jest gotowe, należy wykonać import poprzez użycie przycisku Importuj. Proces importu się rozpocznie, a pasek postępu będzie wskazywał stopień jego zaawansowania. Po zakończeniu importu pojawi się komunikat informujący o rezultacie.

Jeśli z jakichś względów okaże się, że przeprowadzony import był niepotrzebny, albo zaimportowane dane trafiły do niewłaściwych kolumn (np. imiona do kolumny "Nazwisko"), całą operację można anulować poprzez użycie przycisku Cofnij.