Dziennik zdarzeń

« Konfiguracja programu i folder użytkownikaDodatek »

W programie AfaSystem szereg istotnych zdarzeń jest rejestrowanych w tzw. dzienniku zdarzeń. Odbywa się to automatycznie, bez udziału użytkownika. Dziennik jest zorganizowany w postaci miesięcznych raportów i zawiera zbiór informacji o dacie oraz czasie zaistnienia poszczególnych zdarzeń. Każdy z tych rapotów można przeglądać w przeznaczonym do tego oknie. Pozwala to prześledzić działania użytkownika oraz ustalić przyczynę ewentualnego nieprawidłowego działania programu.

Aby uzyskać wgląd do dziennika zdarzeń, należy w głównym oknie programu użyć menu System - Dziennik zdarzeń. Otworzy się okno Dziennik zdarzeń,

Image

w którym z rozwijanej listy Raport miesięczny należy wybrać żądany miesiąc. W wyniku tego lista Zarejestrowane działania zostanie wypełniona odpowiednimi informacjami z danego miesiąca. Informacje trafiające do listy mogą być filtrowane pod względem rodzaju zdarzenia. Służy do tego rozwijana lista Filtr, z której należy wybrać odpowiednią pozycję. Dostępne są następujące rodzaje zdarzeń:

  • Wszystkie
  • Błąd
  • Logowanie
  • Systemowe
  • Pomoc
  • Narzędziowe
  • Moduły.
Kolumna Typ na liście Zarejestrowane działania odpowiada właśnie pozycjom na liście Filtr.

Uwaga: Rozwijana lista Raport miesięczny zawiera pozycje w postaci "event_reg_{rok}_{miesiąc}.log".

Przycisk Moduły pozwala z kolei otworzyć dziennik zdarzeń dotyczących poszczególnych modułów programu. Po jego użyciu otworzy się osobne okno Dziennik zdarzeń, tyle że zorganizowane w inny sposób.

Image

Okno to zawiera rozwijane listy Moduł oraz Raport z dnia, które pozwalają wybrać żądany moduł oraz dzień jego uruchomienia. W wyniku lista Zarejestrowane działania zostanie wypełniona odpowiednimi informacjami z danego dnia. Niektóre pozycje na liście mogą nie mieścić się w oknie, i dlatego aby mieć wgląd w pełną zawartość wpisu, można posłużyć się przyciskiem Szczegóły. Jego użycie otwiera okno Szczegóły,

Image

w którym pokazane są wszystkie elementy zaznaczonego wpisu, a więc: Czas powstania wpisu, Rodzaj oraz Opis zdarzenia lub szczegóły techniczne.

Jeśli szczegóły techniczne zawierają zestaw parametrów, zostaną one przedstawione w postaci listy Parametry techniczne,

Image

która zawiera dwie kolumny: Nazwa parametru oraz Wartość.