Wersja dla pacjenta

« ObsługaWersja dla terapeuty »

Program AfaSystem w wersji dla pacjenta - w odróżnieniu od wersji dla terapeuty - ma ograniczoną funkcjonalność, pozwalającą jedynie na uruchamianie przygotowanych w terapii ćwiczeń.

Po uruchomieniu programu, zanim rozpocznie się seria ćwiczeń, pojawia się okno Wybór terapii, służące do zarządzania terapiami.

Image

Daje ono możliwość wyboru początkowego ćwiczenia w bieżącej terapii, a także zmianę bieżącej terapii poprzez import nowej lub - jeśli terapie były już wcześniej importowane - wczytanie archiwalnej terapii. Można też z tego miejsca eksportować wyniki ćwiczeń.

Okno zawiera trzy zakładki: Bieżąca terapia, Import terapii oraz Eksport terapii.

1. Uruchamianie terapii

Na pierwszej (domyślnej) zakładce znajduje się spis ćwiczeń wchodzących w skład bieżącej terapii. Chcąc uruchomić ćwiczenia w kolejności takiej, jak na liście, wystarczy użyć przycisku Uruchom. Terapia uruchomi się zaczynając od ćwiczenia pierwszego na liście. Jeśli zaś chcemy, aby jako pierwsze uruchomiło się ćwiczenie z dalszej pozycji na liście, wystarczy je zaznaczyć poprzez kliknięcie i zatwierdzić wybór przyciskiem Uruchom. Terapia uruchomi się zaczynając od ćwiczenia wskazanego przez użytkownika.

Image

2. Import terapii

Na zakładce Import terapii znajdują się narzędzia do importowania nowych terapii oraz wczytywania terapii archiwalnych. Widzimy tu listę archiwalnych terapii (o ile istnieją - archiwa tworzone są w wyniku importu nowych terapii) oraz przyciski Wczytaj, Importuj i Anuluj.

Image

Chcąc zaimportować nową terapię, należy użyć przycisku Importuj, po czym wskazać miejsce, w którym znajduje się terapia przeznaczona do zaimportowania (zwykle pochodząca od terapeuty).

Image

Po wskazaniu folderu z terapią zostanie ona zaimportowana, po czym pokazana zostanie lista ćwiczeń wchodzących w jej skład. W tym momencie terapię można uruchomić.

Import terapii należy przeprowadzić tylko raz - po jej otrzymaniu od terapeuty. Przy kolejnych sesjach programu nie powinno się dokonywać importu - wystarczy od razu uruchomić trening.

3. Powrót do terapii archiwalnej

Chcąc natomiast wczytać terapię archiwalną, należy najpierw zaznaczyć odpowiednią pozycję na liście archiwów, a następnie użyć przycisku Wczytaj.

Image

Zaznaczona terapia archiwalna zostanie zaimportowana, po czym pokazana zostanie lista ćwiczeń wchodzących w jej skład. W tym momencie terapię można uruchomić.

4. Eksport wyników terapii

Na zakładce Eksport terapii mamy możliwość eksportu wyników ćwiczeń (są one przeznaczone dla terapeuty). Widzimy tu rozwijaną listę katalogów, przycisk przeszukiwania zasobów komputera oraz przyciski Eksportuj i Anuluj.

Image

Chcąc wyeksportować wyniki, należy użyć przycisku przeszukiwania zasobów, po czym wskazać miejsce, do którego wyniki zostaną wyeksportowane. Jeśli docelowy folder eksportu już figuruje na liście, wystarczy go wskazać, bez potrzeby przeszukiwania zasobów.

Image

Następnie należy użyć przycisku Eksportuj. Po zakończeniu eksportu okno wróci do pierwszej (domyślnej) zakładki, z której można uruchomić bieżącą terapię.

Uwaga:

Aby program mógł zostać uruchomiony, konieczne jest zaimportowanie terapii od terapeuty. Terapia składa się z dwóch plików: terapia.afz oraz terapia_order.afz. Jeśli plików tych brakuje, program pokaże stosowny komunikat, po czym zostanie zamknięty. Należy wtedy skopiować oba pliki do folderu użytkownika i ponownie uruchomić program. Gdy terapia zostanie zaimportowana, program może być uruchamiany dowolną ilość razy - czy to w ciągu jednego dnia, czy w dłuższym okresie czasu. Za każdym razem będzie korzystał z tej samej terapii, będzie się jedynie zmieniać kolejność wchodzących w jej skład ćwiczeń.

Problem z importem terapii otrzymanej w załączniku e-maila

Mimo prawidłowego przebiegu importu nowa terapia nie została wczytana do systemu - wciąż aktywna jest terapia poprzednia.

Rozwiązanie

Podczas pobierania załączników z terapią może się zdarzyć, że w folderze "Pobieranie" znajdują się już starsze wersje terapii. Wówczas system, aby ich nie nadpisywać, tworzy osobne pliki, dodając im w nazwach kolejne numery, np. "terapia (1).afz" i "terapia_order (1).afz" lub podobnie. W takiej sytuacji import najnowszej terapii będzie nieudany, ponieważ program podczas importu poszukuje plików z nazwami "terapia.afz" i "terapia_order.afz", które faktycznie znajdują się w folderze "Pobieranie", ale są to starsze wersje. Dlatego należałoby przed pobraniem załączników usunąć z folderu "Pobieranie" poprzednie wersje terapii, lub też pobrane wersje z numerami skopiować w inne miejsce, przywrócić im oryginalne nazwy (bez numerów) i dopiero takie zaimportować.

Sprawdzenie poprawności importu

Dobrą metodą na sprawdzenie, czy zostały zaimportowane właściwe pliki terapii, jest użycie folderu użytkownika i w nowo otwartym oknie odczytanie daty tych plików.